Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Mianowania na wyższe stopnie wojskowe

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z dnia 11 października 2013r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013r., poz. 1355), żołnierze rezerwy i osoby niepodlegające obowiązkowi służby wojskowej posiadające stopnie wojskowe starszego plutonowego (starszego bosmanmata), sierżanta sztabowego (bosmana sztabowego), starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego), młodszego chorążego sztabowego (młodszego chorążego sztabowego marynarki) i chorążego sztabowego (chorążego sztabowego marynarki), z dniem 01.01.2014r. mianuje się:

1. starszego plutonowego (starszego bosmanmata) – na stopień sierżanta (bosmana);
2. sierżanta sztabowego (bosmana sztabowego) i starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego) – na stopień młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki);
3. młodszego chorążego sztabowego (młodszego chorążego sztabowego marynarki) i chorążego sztabowego (chorążego sztabowego marynarki) – na stopień starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki).

Decyzję o mianowaniu wydaje dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące żołnierza rezerwy lub osoby niepodlegającej obowiązkowi służby wojskowej.

W związku z powyższym osoby posiadające w/w stopnie wojskowe mogą zgłaszać się do Wojskowych Komend Uzupełnień właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

 

 

 

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, zaprasza się do
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w ZAMOŚCIU ul. Koszary 52
telefon kontaktowy: 261 181 122 
 
Zgłaszające się osoby powinny posiadać ze sobą książeczkę wojskową
z wpisem dotyczącym posiadanego stopnia wojskowego.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
Koszary 52
22-400 Zamość
tel. 261181122
fax. 261181117
wkuzamosc@ron.mil.pl