Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Odszkodowania

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie jest właściwym organem do przyznawania jednorazowych odszkodowań z tytułu:

  • wypadków pozostającymi w związku ze służba wojskową (w tym śmiertelnych),
  • schorzeń powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej,
  • szkód poniesionych w związku z wypadkiem wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku, służących do wykonywania zawodu, z wyjątkiem pojazdów samochodowych i wartości pieniężnych,

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia prawa do odszkodowania z urzędu lub na wniosek żołnierza, a w razie śmierci żołnierza - także na wniosek członka jego rodziny uprawnionego do jednorazowego odszkodowania. Właściwość szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego ustala się według miejsca stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz.U. z 2014 r., poz. 213 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1083, z późn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 143, poz.1397 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz.U. z 2014 r., poz. 839 z późn. zm.).

adres:

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie
ul. Spadochroniarzy 5
20-043 Lublin

informacja telefoniczna w sprawie odszkodowańi postępowań udzielana jest pod nr telefonu: tel. 261183330

Wysokość oraz rodzaj uszczerbku na zdrowiu w orzeczeniu do celów odszkodowawczych dla województw lubelskiego i podkarpackiego ustala:

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Lublinie

20-043 Lublin, Aleje Racławickie 44
tel. 261183291

Od dnia 1.04.2016 r. wysokość wypłacanego jednorazowego odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu wynosi 780,00 zł. Wysokość odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu stanowi 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej które w 2015 r., wyniosło 3.899,78 zł. i ogłoszone zostało w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 145). Odszkodowanie jest przyznawane w drodze decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. Od decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie przysługuje odwołanie do właściwego sądu rejonowego - wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) poszkodowanego.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
Koszary 52
22-400 Zamość
tel. 261181122
fax. 261181117
wkuzamosc@ron.mil.pl