Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 

OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

 • Żołnierza rezerwy pełniącego okresową służbę wojskową wyznacza się na stanowiska służbowe lub funkcje wojskowe określone w etacie jednostki wojskowej.
 • Żołnierza rezerwy pełniącego okresową służbę wojskową można przenosić do innej jednostki wojskowej, delegować lub kierować w podróż służbową, jeżeli przemawiają za tym względy służbowe, w tym w szczególności szkoleniowe lub związane z wykonywaniem zadań przez jednostki wojskowe, w tym o charakterze reprezentacyjnym.
 • W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.
 • Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy do pełnienia tej służby poza granicami państwa nie wymaga zmiany lub uchylenia dotychczasowego i nadania nowego przydziału kryzysowego.
 • Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, żołnierza rezerwy nieposiadającego nadanego przydziału kryzysowego do pełnienia tej służby poza granicami państwa może nastąpić za pisemną zgodą lub na wniosek tego żołnierza.
 • Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy przez:

Ø  dowódcę jednostki wojskowej - w trakcie pełnienia tej służby;

Ø  wojskowego komendanta uzupełnień - przed powołaniem do jej pełnienia.

 • Czas pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierzy skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa nie może jednorazowo trwać dłużej niż dziewięć miesięcy. Czas ten jest liczony od dnia przekroczenia granicy państwowej do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej po zakończeniu służby.
 • W roku kalendarzowym, w którym żołnierz rezerwy pełnił okresową służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej może zwolnic tego żołnierza
  z odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych

  w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Do okresowej służby wojskowej mogą być powołani żołnierze rezerwy:

 • którym nadano przydział kryzysowy na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej;
 • którzy złożą do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu
  na miejsce zamieszkania stałego lub czasowego, trwającego powyżej 3 miesięcy;
 • wniosek o powołanie do tej służby wraz z kwestionariuszem osobowym kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej;
 • kwestionariusz osobowym kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej;
 • kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • informację z Krajowego Rejestru karnego.

Podstawa prawna:

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
Koszary 52
22-400 Zamość
tel. 261181122
fax. 261181117
wkuzamosc@ron.mil.pl