Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKONWERSJA

Rekonwersja  - to zespół prawnie unormowanych przedsięwzięć, podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych przewidzianych do zwolnienia i już zwolnionych z zawodowej  służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, ułatwiających im adaptację społeczno – zawodową
w środowisku cywilnym.

Rekonwersją kadr na obszarze województwa małopolskiego zajmują się wyspecjalizowane organy wojskowe powołane do świadczenia pomocy rekonwersyjnej:

 • Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Lublinie (tel. 261183641, 261183642, 261183643, 261183644 );
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie - Specjalista ds. rekonwersji p. Jerzy JABŁUSZEWSKI (tel. 261183340);
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu: Referent prawno - administracyjny p. Elżbieta PLEBAŃSKA (tel.261181121).

       Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, pomoc rekonwersyjna przysługuje wszystkim żołnierzom zawodowym, którzy są przewidziani do zwolnienia na 2 lata przed zakończeniem służby oraz do 2 lat po jej zakończeniu (rozporządzenie nie dotyczy żołnierzy, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, rozdział 7,art.111pkt.1,2,4,56,7,11,12,13,14,15,16; art.112 pkt. 1,2), byłym żołnierzom zawodowym do 2 lat po zakończeniu służby wojskowej, a także małżonkom oraz dzieciom pozostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

       Zgodnie z art.120 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2003r.o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (z późniejszymi zmianami) bezterminowej pomocy rekonwersyjnej podlegają byli żołnierze zawodowi, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej na skutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej lub choroby powstałej w związku z pełnieniem tej służby, a także małżonkowie oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

       W ramach pomocy rekonwersyjnej osobom uprawnionym mogą być pokrywane koszty: 

  • przekwalifikowania zawodowego,
  • przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem;
  • zakwaterowania w okresie odbywania przekwalifikowania zawodowego.


Pokrycia kosztów dokonuje:

 • powódca jednostki wojskowej – dla żołnierza zawodowego;
 • dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego – dla byłych żołnierzy zawodowych oraz małżonków i dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:
  • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
  • zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Pracownik Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zamość ds. Rekonwersji

ul. Koszary 52, 22-400 Zamość
tel. 261181121
fax. 261181117

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
Koszary 52
22-400 Zamość
tel. 261181122
fax. 261181117
wkuzamosc@ron.mil.pl