Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

 

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w zamościu w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

 Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zamosciu z siedzibą:
ul. Koszary 52
22-400 Zamość
tel: 261 181 105
email: wkuzamosc@ron.mil.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: wkuzamosc@ron.mil.pl, telefonicznie 261 181 121 lub listownie na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
ul. Koszary 52
22-400 Zamość

- Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

- Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

- Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

- Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO, prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

- W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

- Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

- W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.)

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
Koszary 52
22-400 Zamość
tel. 261181122
fax. 261181117
wkuzamosc@ron.mil.pl