Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

W 2019 ROKU

 

1.    Szkolenie dla elewów w ramach służby przygotowawczej, w korpusie szeregowych. Rekomendowane terminy szkolenia:

                                   - I turnus   – od 07 stycznia – do 26 kwietnia 2019r.;

                                   - II turnus  – od 06 maja – do 23 sierpnia 2019r.;

  - III turnus – od 02 września – do 20 grudnia 2019r;

                        od 23 września – do 20 grudnia 2019r.

2.    Szkolenie dla kadetów w ramach służby przygotowawczej, w korpusie podoficerów. Rekomendowane terminy szkolenia:

               -  I turnus – od 04 lutego – do 31 maja 2019r.;

                                   - II turnus – od 01 lipca – do 25 października 2019r.

3.   Szkolenie dla podchorążych w ramach służby przygotowawczej, w korpusie oficerów. Rekomendowany termin szkolenia:

                                   - I turnus –  od 07 stycznia – do 31 maja 2019r.

 

Podstawa: Rozkaz Nr 771/SG/P1 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 22 października 2018 roku w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu uruchomienia i funkcjonowania służby przygotowawczej w 2019 roku.Służba przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Do służby przygotowawczej powołana może być osoba:
- niekarana za przestępstwo umyślne,
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
- wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
      1. co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
      2. co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
      3. co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
- dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
- dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
- dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.
 
Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

- oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1740 zł brutto;
- podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1160 zł brutto;
- szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 870 zł brutto.

       Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek  do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:
    1) odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
    2) odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię następujących dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

           W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z 16 MARCA 2015 W SPRAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Więcej informacji:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
ul. Koszary 52
pokój 3
tel. 261181120, 261181102, 261181112, 261181108

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
Koszary 52
22-400 Zamość
tel. 261181122
fax. 261181117
wkuzamosc@ron.mil.pl